LNK
12:25KK2
KK2
13:15Džonis Testas
13:45Kempiniukas Plačiakelnis
14:10Bėgantis laikas
16:30Labas vakaras, Lietuva
17:0524 valandos
TV1
12:55Melo pinklės
Melo pinklės
13:55Būrėja
14:30Keksiukų karai
15:25Mentalistas
16:20Du su puse vyro
16:50Mano puikioji auklė
17:25Mano puikioji auklė
TV3
12:55Nuotykių metas
Nuotykių metas
13:30Madagaskaro pingvinai
14:00Kempiniukas
14:30Simpsonai
15:00Simpsonai
15:30Laukinė Esmeralda
16:30TV Pagalba
TV6
12:00Kaulai
Kaulai
13:006 kadrai
13:30Moderni šeima
14:00Moderni šeima
14:30Teleparduotuvė
15:00Kovotojas nindzė
16:00Crisso Angelo iliuzijų pasaulis
16:30Crisso Angelo iliuzijų pasaulis
17:00Kobra 11
BTV
12:00Prokurorų patikrinimas
Prokurorų patikrinimas
13:00Muchtaro sugrįžimas
14:10Vedęs ir turi vaikų
14:45Amerikos talentai
15:45Prokurorų patikrinimas
17:00Muchtaro sugrįžimas
LRT TELEVIZIJA
11:0560-asis Eurovizijos dainų konkursas 2015
60-asis Eurovizijos dainų konkursas 2015
13:05Lietuvos tūkstantmečio vaikai
14:00Žinios
14:15Laba diena, Lietuva
15:00LRT radijo žinios
15:05Laba diena, Lietuva
16:00Žinios
16:25Komisaras Reksas
17:15Didysis Gregas
LRT KULTūRA
12:45Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu
Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu
13:55Kultūros savanoriai
14:30Reveransas Lietuvai
15:30Algirdo Martinaičio autorinis vakaras
17:00Nuodėminga meilė
17:45Žinios. Ukraina
BALTICUM AUKSINIS
11:00Mulan: legendinė kovotoja
Mulan: legendinė kovotoja
13:00Lavinos princas
15:00Eglutės 3
17:00Legendinis kovotojas
MTV EUROPE
12:00Teen Mom 2
Teen Mom 2
13:00Plain Jane
14:00Friendzone
14:30Friendzone
15:00Snack-Off
15:30Snack-Off
16:00Snack-Off
16:30Snack-Off
17:00Snack-Off
17:30Snack-Off