LNK
06:30Žuviukai burbuliukai
Žuviukai burbuliukai
06:55Madagaskaro pingvinai
07:25Kempiniukas Plačiakelnis
07:50Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50Pagalbos skambutis
09:35K11: Komisarai tiria
10:20K11: Komisarai tiria
11:05Tikras gyvenimas: Motina ir sūnūs
TV1
06:30Dienos programa
Dienos programa
06:35Mano gyvenimo šviesa
07:05Mano gyvenimo šviesa
07:40Būrėja
08:15Teleparduotuvė
08:45Garfildas
08:55Garfildas
09:10Įspūdingasis Žmogus-voras
09:35Didžiojo sprogimo teorija
10:00Vedęs ir turi vaikų
TV3
04:00Programos pabaiga
Programos pabaiga
06:40Teleparduotuvė
06:55Simpsonai
07:25Simpsonai
07:55Slibinų dresuotojai
08:25Moterys meluoja geriau
08:55Meilės sūkuryje
10:00Daktarė Emilė Ouvens
11:00Rezidentai
11:30Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
TV6
03:10Programos pabaiga
Programos pabaiga
06:50Teleparduotuvė
07:05Beverli Hilsas 90210
08:00Nepaprastos lenktynės
09:00Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:30Kobra 11
10:30CSI kriminalistai
11:30Elementaru
BTV
06:15Policija ir Ko
Policija ir Ko
07:15Muchtaro sugrįžimas
08:15Policija ir Ko
09:15Galvų medžiotojai
10:20Kalbame ir rodome
11:20Prokurorų patikrinimas
LRT TELEVIZIJA
06:05Labas rytas, Lietuva
Labas rytas, Lietuva
09:00Žinios
09:05Orai
09:07Sportas
09:15Komisaras Reksas
10:05Senis
11:05Specialus tyrimas
LRT KULTūRA
06:05Mūsų miesteliai
Mūsų miesteliai
07:00...formatas
07:15Peliukas Lukas
07:25Namelis prerijose
08:11Namelis prerijose
09:00Labas rytas, Lietuva
BALTICUM AUKSINIS
07:00Penktoji valdžia
Penktoji valdžia
09:05Tvirti vyrukai
11:00Sėkmės kvapas
MTV EUROPE
03:00Only Hits
07:00Only Hits
08:00Made
09:00Made
10:0016 And Pregnant
11:00Teen Mom