LNK
10:15Lietuvos supermiestas
Lietuvos supermiestas
13:15Keista šeimynėlė
13:45Kung Fu Panda
14:10Ponia Dila
TV1
10:00Mano puikioji auklė
Mano puikioji auklė
10:30Mano puikioji auklė
11:05Nematomas žmogus
12:05Mentalistė
13:05Melo pinklės
14:05Būrėja
14:40Keksiukų karai
TV3
10:00Medikai
Medikai
11:00TV Pagalba
13:00Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
13:30Simpsonai
14:00Simpsonai
14:30Mažoji nuotaka
15:00Mažoji nuotaka
TV6
10:00Kobra 11
Kobra 11
11:00CSI Majamis
12:00Kaulai
13:00Rezidentai
13:30Univeras
14:00Univeras
14:30Teleparduotuvė
15:00Nepaprastos lenktynės
BTV
08:55Sekmadieniai pas Tifanį
Sekmadieniai pas Tifanį
10:45Kalbame ir rodome
11:40Prokurorų patikrinimas
12:50Muchtaro sugrįžimas
13:50Mano virtuvė geriausia
14:50Amerikos talentai
LRT TELEVIZIJA
10:05Senis
Senis
11:05Istorijos detektyvai
11:55Nacionalinė paieškų tarnyba
12:45Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
13:30Keliai. Mašinos. Žmonės
14:00Žinios. Orai
14:15Laba diena, Lietuva
LRT KULTūRA
09:00Labas rytas, Lietuva
Labas rytas, Lietuva
11:30Žinios Ukraina
11:45Gustavo enciklopedija
12:15Geofaktorius
12:30Legendos
13:15Visu garsu
14:05Mokslo sriuba
14:25Vasaros MEDIA studija
14:50Džiazo muzikos vakaras
BALTICUM AUKSINIS
09:00Atskalūno laiškai
Atskalūno laiškai
11:00Atviras kelias
13:00Mulan: legendinė kovotoja
15:00Peržengti ribą
MTV EUROPE
10:0016 and Pregnant
16 and Pregnant
11:0016 And Pregnant
12:00Plain Jane
13:00Plain Jane
15:00Judge Geordie