LNK
06:25Dienos programa
Dienos programa
06:30Džiumandži
06:55Denis Vaiduokliukas
07:25Kempiniukas Plačiakelnis
07:50Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50Diagnozė - žmogžudystė
10:5024 valandos
TV1
06:20Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
06:50Senojo Tilto paslaptis
07:50Mano gyvenimo šviesa
08:15Mano gyvenimo šviesa
08:45Kaukė
09:10Skūbis Dū. Paslapčių biuras
09:35Mano mylimiausia ragana
10:00Vedęs ir turi vaikų
10:30Vedęs ir turi vaikų
11:00Detektyvė Džonson
TV3
03:25Programos pabaiga
Programos pabaiga
06:40Teleparduotuvė
06:55Simpsonai
07:25Simpsonai
07:55Kempiniukas
08:25Nuovada
08:55Meilės sūkuryje
10:00Susikeitę broliai
11:00Nauja norma
TV6
04:00Programos pabaiga
Programos pabaiga
06:45Teleparduotuvė
07:00Kobra 11
08:00Iš peties
09:00Vienam gale kablys
09:30Kobra 11
10:30CSI kriminalistai
BTV
06:15Policija ir Ko
Policija ir Ko
07:15Muchtaro sugrįžimas
08:15Mistinės istorijos
09:15Kvapų detektyvas
10:20Kalbame ir rodome
11:20Prokurorų patikrinimas
LRT TELEVIZIJA
06:05Labas rytas, Lietuva
Labas rytas, Lietuva
09:00Žinios
09:05Orai
09:07Sportas
09:15Komisaras Reksas
10:05Komisaras Štolbergas
11:05Kaip atsiranda daiktai
LRT KULTūRA
06:05Muzikos pasaulio žvaigždės
Muzikos pasaulio žvaigždės
06:25Muzikos pasaulio žvaigždės
07:00Nuodėminga meilė
07:45Auksinis protas
09:00Peliukas Lukas
09:15Labas rytas, Lietuva
BALTICUM AUKSINIS
07:00Rizikinga erzinti diedukus 2
Rizikinga erzinti diedukus 2
09:00Artūras Niumanas
11:00Gangsteris Edvinas Boidas
MTV EUROPE
03:00Only Hits
07:00Only Hits
08:00Made
09:00Made
10:00Cribs
10:30Cribs
11:00Plain Jane