LNK
14:10Be kaltės kalta
Be kaltės kalta
16:30Labas vakaras, Lietuva
17:15Yra kaip yra
18:30Žinios. Kriminalai
19:25Sportas
19:28Orai
19:30KK2
TV1
14:30Būrėja
Būrėja
15:00Teleparduotuvė
15:30Komisaras Aleksas
16:30Linksmieji žvėreliai
17:00Keksiukų karai
18:00Atpildas
TV3
14:30Simpsonai
Simpsonai
15:00Simpsonai
15:30Nemylima
16:30TV Pagalba
17:40Kvieskite daktarą!
18:30TV3 žinios
19:20TV3 sportas
19:25TV3 orai
19:30Prieš srovę
TV6
14:30Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
15:00Nepaprastos lenktynės
16:00Jaunasis vilkolakis
17:00Kobra 11
18:00Gražuolė ir pabaisa
19:00CSI Majamis
BALTIJOS TV
14:00Jokių kliūčių
Jokių kliūčių
15:00Amerikos talentai
16:00Prokurorų patikrinimas
17:00Muchtaro sugrįžimas
18:00Žinios
18:25Detektyvė Džonson
19:30Afigiena mokytoja
LRT TELEVIZIJA
14:15Laba diena, Lietuva
Laba diena, Lietuva
15:45Žinios
16:00Sportas
16:03Orai
16:05Komisaras Reksas 14
17:10Šerloko Holmso nuotykiai
18:15Šiandien. Aktualijų laida
18:40Sportas
18:43Orai
18:50Emigrantai
LRT KULTūRA
14:30Iškilmingas renginys Oršos pergalei – 500! Triumfo diena
Iškilmingas renginys Oršos pergalei – 500! Triumfo diena
15:00Kultūros veikėjo Mykolo Žilinsko 110-osioms gimimo metinėms
15:35Pabūkime su M. K. Čiurlioniu. Literatūrinė - muzikinė - choreografinė kompozicija
16:00Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5
16:30Laba diena, Lietuva
18:15Neskubėk gyventi
18:40Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
18:55Žinios
19:10Prokurorai
BALTICUM AUKSINIS
13:00Dar viena laiminga diena
Dar viena laiminga diena
15:00Tai Či nulis
17:00Apvogti vagį
19:00Subtilumas
MTV EUROPE
14:30Snack-Off
15:00Snack-Off
16:00Young & Married
17:00Young and Married
18:00Only Hits
18:30Time´s Up
19:00The Ex and The Why
19:30Ridiculousness